← Terug naar Klantenservice

 

Gebruiksvoorwaarden
Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

 

Algemeen
Deze bepalingen en voorwaarden hebben betrekking op deze site. Uw toegang tot of gebruik van deze site wordt beschouwd als uw instemming met deze bepalingen en voorwaarden. Betreed of gebruik deze sites niet als u zich niet akkoord kunt verklaren met deze bepalingen en voorwaarden.

Als wij besluiten onze voorwaarden te wijzigen, zullen wij een nieuwe versie op onze website plaatsen. Wij nodigen u dan ook uit om deze voorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u kennis kunt nemen van eventuele aanpassingen.

Geen garantie op volledigheid en juistheid

Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze site beschikbaar zijn, (verder "de informatie" genoemd) worden verstrekt zonder enige verbintenis vanwege Cressana®. Cressana® geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de sites. Evenmin garandeert Cressana® dat deze site of de server die hem beschikbaar maakt vrij is van computer “virussen”.

De informatie op deze site kan onjuistheden bevatten en Cressana® kan de informatie op elk moment wijzigen, verbeteren en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.


Afstand van aansprakelijkheid
In geen geval zal Cressana® aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomende uit het gebruik van de informatie of de onmogelijkheid tot toegang ertoe.

 
Links
Deze site kan links of referenties bevatten naar andere websites, maar Cressana® draagt geen verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de informatie die via zulke links of referentie wordt bekomen. U gaat akkoord om de informatie getoond door Cressana® op deze site noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren en om geen links te leggen naar de website van Cressana® zonder de voorafgaande toestemming van Cressana®.

 

Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht
De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, op deze site is eigendom van Cressana® en is beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cressana®. Niets van wat op deze site staat, mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van Cressana® of een derde te gebruiken.

 

Commentaren en communicatie 
Informatie die u aan Cressana® bezorgt in het kader van het gebruik van de website (via post, e-mail of op een andere manier) mag niet worden beschouwd als confidentieel. Cressana® zal niet verplicht zijn om zulke informatie confidentieel te houden noch zal Cressana® aansprakelijk zijn voor gebruik of onthulling ervan. Al deze informatie wordt voor zover wettelijk is toegestaan de exclusieve eigendom van Cressana® en mag zonder compensatie worden gebruikt voor om het even welk doel, commercieel of niet. Cressana® ontvangt graag uw commentaar op de sites of op onze producten, maar Cressana® is niet op zoek naar ongevraagde ideeën m.b.t. haar producten.

 

Privacy
Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, is ons privacy beleid van toepassing.

← Terug naar Klantenservice